S&D accounting
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Счетоводни услуги:
•   Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
•  Счетоводна обработка на текущите документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство и Международните Счетоводни Стандарти;
•  Изготвяне на месечните справки-декларации по закона за ДДС и подаването им в НАП по електронен път;
• Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES декларации и подаването им в съответните институции по електронен път;
•  Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки;
•  Изготвяне на справки за вземанията и задълженията на фирмата;
•  Изчисляване на амортизационните отчисления;
•  Изготвяне на междинни и годишни финасови отчети;
•  Годишно счетоводно приключване;
•  Представляване пред данъчната администрация, при данъчни проверки и ревизии;

Услуги свързани с личен състав и работна заплата:
• Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и своевременното им регистриране в ТД на НАП;
•  Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите;
•  Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнени прекратяване на трудовите правоотношения, служебни бележки и т.н.;
•  Изготвяне и попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
•  Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
•  Изготвяне на платежни документи за данъци, осигуровки и заплати;
•  Изчисляване на отпуски и обезщетения;
• Подготвяне на документи за пенсиониране и оформяне на трудов стаж - УП-1, УП-2 и УП-3;
•  Подаване на болнични листове и декларации в НОИ;
•  Изготвяне на документи за инспекция по труда;
•  Регистрация по закона за защита на личните данни;
•  Граждански договори - сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации;


© Счетоводни услуги S&D | Телефон: 0888 62 22 82; 0882 49 42 43 |  e-mail: ste_mag@abv.bg